E-plaćanje

Proces e-plaćanja

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

U obradi online transakcije učestvuje 5 subjekata:

 • E-trgovac (prodavac),
 • Kupac (krajnji korisnik koji obavlja transakciju),
 • Banka akceptant, odnosno “primalac” (banka sa kojom e-trgovac sarađuje),
 • Kartična organizacija (Mastercard, Visa, Diners, itd.) i
 • Banka izdavalac, odnosno “emitent” (banka – izdavalac kartice krajnjeg kupca).

Da bi banka akceptant tj. “primalac” obrađivala online transakciju, potrebni su platni prolaz i procesor plaćanja.

Platni prolaz je portal preko kojeg akceptant (banka e-trgovca) prima podatke o kartici kupca na dalju obradu.

Procesor plaćanja je tehnički alat koji je posrednik između banaka i međunarodne kartične organizacije (Visa, Mastercard, itd.) u cilju obavljanja online transakcije. Procesor plaćanja može biti u vlasništvu banke (in-house) ili banka može koristiti eksterni procesor plaćanja. Procesor šalje podatke o kliringu kartičnim organizacijama za namirenje sredstava iz kartičnih transakcija.

Važna obavijest

E-trgovac nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a isti se preko platnog prolaza prenose direktno u akceptantsku banku – banku e-trgovca, koja zatim preko procesora plaćanja (sopstvenog ili eksternog) prenosi informacije kartičarskoj organizaciji koja komunicira sa bankom koja je izdala karticu klijenta.

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

Kliring je razmjena informacija o transakciji između banke e-trgovca i banke izdavatelja kartice, putem kartičnih organizacija Visa ili MasterCard.

Poravnanje je proces razmjene sredstava između izdavaoca kartice i banke e-trgovca kako bi se transakcija završila.

Kliring i poravnanje kartičnih transakcija je olakšano putem razmjene podataka o transakcijama, što je elektronska infrastruktura koju su Visa i MasterCard postavili za obradu finansijskih transakcija između svojih banaka članica. Kliring i poravnanje transakcije se dešava naknadno.

Proces poravnanja može se neznatno razlikovati od jedne do druge banke obrade, ali općenito prolazi kroz sljedeće faze:

 1. Nakon završetka radnog dana, banka e-trgovca dostavlja podatke o transakciji odgovarajućoj kartičnoj organizaciji (Visa ili MasterCard).
 2. Kartična organizacija vrši kliring i poravnanje i šalje informacije o transakciji banci koja je izdala karticu, a zatim ih podmiruje kreditiranjem bankovnog računa e-trgovca i zaduženjem računa izdavaoca kartice.
  1. Iznos kreditiran banci e-trgovca jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade i minus proviziju (naknada koju Visa i MasterCard naplaćuju za obradu svake transakcije karticom).
  2. Iznos zadužen sa računa izdavaoca kartice jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade za povraćaj sredstava koje određuju Visa i MasterCard.
 3. Banka e-trgovca prima svoja sredstva, obično u roku od 24 sata od transakcije, i kreditira račun e-trgovca, obično u roku od 48 sati od transakcije. E-trgovac prima iznos jednak iznosu koji je kreditiran na račun banke koja obrađuje transakciju, umanjen za troškove obrade plaćanja (tarife i naknade koje je trgovac prihvatio da plati za usluge obrade kartica).
 4. Izdavalac kartice obavještava o izvršenoj transakciji na računu korisnika kartice.

Ostali dokumenti

Da li ste znali?

Bosna i Hercegovina je ostvarila najveći procenat online kupovine (3 mjeseca) hrane ili pića iz prodavnica ili preko dostavljača hrane u poređenju sa drugim zemljama CEFTA-e. (Eurostat)

Saznajte više

Newsletter pretplata

Primajte obavještenja kada sljedeći modul postane dostupan

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Populacija 2072531
Populacija od 16-64 godina 1434451
Korištenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Populacija 2837743
Populacija od 16-64 godina 1931355
Korištenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Populacija 6908224
Populacija od 16-64 godina 4530026
Korištenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Populacija 1775378
Populacija od 16-64 godina /
Korištenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Populacija 3280815
Populacija od 16-64 godina 2216576
Korištenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Populacija 2620495
Populacija od 16-64 godina 1876763
Korištenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Populacija 621306
Populacija od 16-64 godina 411215
Korištenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA-e

ECOMMERCE FOR ALL

Saznajte više Saznajte više
* Ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Implementator u Bosni i Hercegovini