Modul 4

Online obrada transakcija

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

U obradi online transakcije učestvuje 5 subjekata:

 • E-trgovac (prodavac),
 • Kupac (krajnji korisnik koji obavlja transakciju),
 • Banka akceptant, odnosno “primalac” (banka sa kojom e-trgovac sarađuje),
 • Kartična organizacija (Mastercard, Visa, Diners, itd.) i
 • Banka izdavalac, odnosno “emitent” (banka – izdavalac kartice krajnjeg kupca).

Da bi banka akceptant tj. “primalac” obrađivala online transakciju, potrebni su platni prolaz i procesor plaćanja.

Platni prolaz je portal preko kojeg akceptant (banka e-trgovca) prima podatke o kartici kupca na dalju obradu.

Procesor plaćanja je tehnički alat koji je posrednik između banaka i međunarodne kartične organizacije (Visa, Mastercard, itd.) u cilju obavljanja online transakcije. Procesor plaćanja može biti u vlasništvu banke (in-house) ili banka može koristiti eksterni procesor plaćanja. Procesor šalje podatke o kliringu kartičnim organizacijama za namirenje sredstava iz kartičnih transakcija.

Važna obavijest

E-trgovac nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a isti se preko platnog prolaza prenose direktno u akceptantsku banku – banku e-trgovca, koja zatim preko procesora plaćanja (sopstvenog ili eksternog) prenosi informacije kartičarskoj organizaciji koja komunicira sa bankom koja je izdala karticu klijenta.

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

Kliring je razmjena informacija o transakciji između banke e-trgovca i banke izdavatelja kartice, putem kartičnih organizacija Visa ili MasterCard.

Poravnanje je proces razmjene sredstava između izdavaoca kartice i banke e-trgovca kako bi se transakcija završila.

Kliring i poravnanje kartičnih transakcija je olakšano putem razmjene podataka o transakcijama, što je elektronska infrastruktura koju su Visa i MasterCard postavili za obradu finansijskih transakcija između svojih banaka članica. Kliring i poravnanje transakcije se dešava naknadno.

Proces poravnanja može se neznatno razlikovati od jedne do druge banke obrade, ali općenito prolazi kroz sljedeće faze:

 1. Nakon završetka radnog dana, banka e-trgovca dostavlja podatke o transakciji odgovarajućoj kartičnoj organizaciji (Visa ili MasterCard).
 2. Kartična organizacija vrši kliring i poravnanje i šalje informacije o transakciji banci koja je izdala karticu, a zatim ih podmiruje kreditiranjem bankovnog računa e-trgovca i zaduženjem računa izdavaoca kartice.
  1. Iznos kreditiran banci e-trgovca jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade i minus proviziju (naknada koju Visa i MasterCard naplaćuju za obradu svake transakcije karticom).
  2. Iznos zadužen sa računa izdavaoca kartice jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade za povraćaj sredstava koje određuju Visa i MasterCard.
 3. Banka e-trgovca prima svoja sredstva, obično u roku od 24 sata od transakcije, i kreditira račun e-trgovca, obično u roku od 48 sati od transakcije. E-trgovac prima iznos jednak iznosu koji je kreditiran na račun banke koja obrađuje transakciju, umanjen za troškove obrade plaćanja (tarife i naknade koje je trgovac prihvatio da plati za usluge obrade kartica).
 4. Izdavalac kartice obavještava o izvršenoj transakciji na računu korisnika kartice.