Modul 4

Riječnik pojmova za e-plaćanje

A B C D E F H I M N O P R S T U V Additional
 • Acquirer

  (bos. Pribavljač) - Finansijska institucija ili Pružalac usluga trgovca (eng. Merchant Service Provider - MSP) koji obrađuje i upravlja transakcijama kreditnih kartica za poslovne ili druge trgovačke kupce.

 • Acceptor

  (bos. Akceptor) - Trgovac ili drugo pravno lice koje prihvata platni instrument predstavljen od strane klijenta kako bi prenio sredstva tom trgovcu ili drugom licu.

 • Acquiring processor

  (bos. Procesor prihvatioca kartica ) - Kartični procesor prihvatioca kartica omogućava prihvatiocu da svojim trgovcima ponudi različite kreditne usluge, uključujući naplatu, izvještavanje, kliring i poravnanje.

 • Alternative Payments

  (bos. Alternativna plaćanja) – Odnosi se na načine plaćanja koji se koriste kao alternativa plaćanju kreditnom karticom. Većina alternativnih plaćanja razvijena je posebno za e-trgovinu. Mogu biti pohranjene vrijednosne kartice, digitalni novčanici i drugi alternativni načini plaćanja koji su specifični za geografske regije i ciljnu publiku.

 • API (eng. application programming interface)

  - interfejs/sučelje za programiranje aplikacije.

 • Authentication

  (bos. Autentifikacija) - Sigurnosni mehanizam za provjeru: 1) identiteta pojedinca ili drugog entiteta (uključujući verifikaciju pomoću računara ili računarske aplikacije); i 2) nivo ovlašćenja tog lica ili subjekta (tj. sposobnost tog lica ili subjekta da obavlja određene zadatke ili aktivnosti).

 • Authorization

  (bos. Autorizacija) - Proces kroz koji trgovci traže odobrenje za transakciju kreditnom ili debitnom karticom od banke klijenta. Banka provjerava da li je račun aktivan i ima li dovoljno kredita ili sredstava za izvršenje transakcije.

 • Authorization Code

  (bos. Autorizacijski kod) - Šifra koja se dodjeljuje transakciji nakon što je odobri procesor.

 • Backup system

  (bos. Rezervni sistem) - Sistem dizajniran da zamijeni primarni sistem u slučaju da primarni sistem ne može da funkcioniše iz bilo kog razloga.

 • Bank Identification Number, BIN

  (bos. Identifikacioni broj banke) - Prvih šest cifara bilo koje kreditne kartice, debitne kartice ili drugog sličnog finansijskog instrumenta. BIN ne može samo identificirati banku od koje je kartica izdana, već može identificirati i ACH mrežu kojoj kartica pripada.

 • Bill of exchange

  (bos. Mjenica) - Pismeni nalog jedne strane (trasanta) drugoj (trasantu) kojim se nalaže da plati određeni iznos na zahtjev ili na određeni datum trasantu ili trećoj strani koju odredi trasant. Oni se široko koriste za finansiranje i kada se diskontuju kod finansijske institucije, za dobijanje kredita.

 • Card Data / Customer Card Data

  (bos. Podaci o kartici / Podaci o kartici klijenta) - Podaci o kartici u najmanju ruku uključuju primarni broj računa (Primary Account Number - PAN), a mogu uključivati i ime vlasnika kartice i datum isteka. PAN je vidljiv na prednjoj strani kartice i kodiran je u magnetnu traku kartice i/ili u ugrađeni čip. Nazivaju se i podacima o korisniku kartice.

 • Card Issuer

  (bos. Izdavač kartice) - 1) Finansijska institucija ili trgovac koji ovlašćuje izdavanje kartice potrošaču (ili drugoj organizaciji) i odgovoran je za korištenje kartice. Izdavač zadržava puna ovlaštenja nad korištenjem kartice od strane osobe kojoj je kartica izdana. 2) Svaka banka ili organizacija koja izdaje ili uzrokuje izdavanje bankovnih kartica onima koji se prijave za njih. 3) Svaka organizacija koja koristi ili izdaje lični identifikacioni broj ( Personal Identification Number - PIN).

 • Card Verification Code, CVC

  (bos, Verifikacioni kod kartice) – Jedinstvena vrijednost izračunata iz podataka kodiranih na magnetnoj traci kartice, koja potvrđuje informacije o kartici tokom procesa autorizacije.

 • CVC2/CVV2, Card Verification Code/Card Verification Value

  (bos Kod za verifikaciju kartice i vrijednost za verifikaciju kartice) - Ovo su termini koji se koriste za kodove koji se štampaju na tabli za potpis vlasnika kartice nakon punog ili djelimičnog broja računa kao bezbjednosne karakteristike. Kada je osiguran od strane vlasnika kartice i sadržan u zapisu o autorizaciji, omogućava izdavaocu da provjeri fizičko prisustvo kartice. Trgovac ima pravo ponovnog predstavljanja i dodatnu zaštitu za specifične kodove povrata plaćanja kada dođe do odobrenja izdavaoca i autentifikacije ove vrijednosti. Primjenjivo na transakcije u kojima kartica nije prisutna.

 • Card Verification Value, CVV

  (bos. Verifikaciona vrijednost kartice) – Jedinstvena vrijednost izračunata iz podataka kodiranih na magnetnoj traci VISA kartice, koja potvrđuje informacije o kartici tokom procesa autorizacije.

 • CVV2 status

  - Ova vrijednost označava nivo podudaranja između CVV2 koda unesenog u transakciji i vrijednosti koja je u evidenciji kod kompanije za izdavanje kreditne kartice klijenta. Dati su kod i narativni opis koji ukazuju na rezultate koje je vratio procesor.

 • Cardholder

  (bos. Vlasnik kartice) - Osoba kojoj je izdata bankovna kartica ili dodatna osoba ovlaštena za korištenje kartice.

 • Chip

  (bos.) Čip – Mali kvadrat tankog poluprovodničkog materijala, kao što je silicijum, koji je hemijski obrađen da bi imao specifičan skup električnih karakteristika kao što su skladištenje kola i/ili logički elementi.

 • Data Encryption Standard

  (bos. Standard šifriranja podataka) – Metoda koja se koristi za kodiranje poruke ili drugih podataka u kodirani niz bitova prije prijenosa.

 • Debit

  - Naplata na račun bankovne kartice klijenta.

 • Debit Card

  (bos. Debitna kartica) - Svaka kartica koja prvenstveno pristupa depozitnom računu.

 • Digital payment token

  (bos. Digitalni platni token) - Digitalni prikaz vrijednosti podržan potraživanjima ili imovinom denominiranom u eurima ili koja se može otkupiti u eurima, ili koja se odnosi na drugu digitalnu imovinu koja je prihvaćena prema pravilima šeme instrumenata elektronskog plaćanja u svrhe plaćanja ili za podmirenje obaveza plaćanja u eurima, a koji omogućava prijenos vrijednosti između krajnjih korisnika. Zavisno o osnovnom dizajnu, digitalni tokeni plaćanja mogu se koristiti za izvršenje prijenosa vrijednosti bez nužnog uključivanja centralne treće strane i/ili korištenja računa za plaćanje. Termin digitalni token plaćanja isključuje „tokenizaciju“ osjetljivih podataka zamjenskom vrijednošću koja se provodi iz sigurnosnih razloga kako bi se zaštitili originalni podaci i gdje token ne predstavlja imovinu ili potraživanje evidentirano na drugom mjestu.

 • Digital Wallets

  (bos. Digitalni novčanici) – Digitalni novčanici su alati za plaćanje na mreži, obično u obliku mobilne aplikacije. Poznat i kao elektronski novčanik, e-novčanik ili mobilni novčanik. Novčanik bezbjedno pohranjuje virtualne verzije informacija o plaćanju - uključujući bankovne račune, debitne kartice i kreditne kartice, tako da korisnik ne mora da unosi podatke o kartici ili da uopšte nosi fizičku karticu za plaćanje.

 • EFTPOS terminal

  - Terminal koji prikuplja informacije o plaćanju elektronskim putem i prenosi takve informacije bilo online ili offline.

 • Electronic Banking

  (bos. Elektronsko bankarstvo) – oblik bankarstva u kojem se sredstva prenose putem razmjene elektronskih signala između finansijskih institucija, umjesto razmjene gotovine, čekova ili drugih prenosivih instrumenata.

 • Electronic Bill Payment, E-Pay

  (bos. Elektronsko plaćanje računa, E-plati) – Alternativa papirnim čekovima za plaćanje računa. Potrošači mogu koristiti računare, telefone, ekrane telefona ili bankomate da pošalju elektronske instrukcije svojoj banci ili provajderu plaćanja računa da povuku sredstva sa svojih računa i plate trgovcima. Plaćanja se mogu izvršiti elektronskim putem ili papirnim čekom koji izdaje dobavljač plaćanja računa.

 • E-commerce

  (bos. E-trgovina) - prodaja ili kupovina robe ili usluga putem elektronskih transakcija koje se obavljaju putem interneta ili drugih kompjuterski posredovanih mreža.

 • Electronic Bill Presentment and Payment; EBPP; electronic invoicing

  (bos. Elektronska prezentacija i plaćanje računa; EBPP; elektronsko fakturisanje) – Proces koji kompanije koriste za prikupljanje plaćanja elektronskim putem. Ono je danas postalo ključna komponenta internet bankarstva u mnogim finansijskim institucijama. Ostale industrije — uključujući osiguravajuće kompanije, telekomunikacijske kompanije i komunalne kompanije — takođe zavise od EBPP usluga.

 • Electronic money

  (bos. Elektronski novac) - Elektronski novac (e-novac) je široko definisan kao elektroničko skladište novčane vrijednosti na uređaju koji se može naširoko koristiti za plaćanje subjektima koji nisu izdavaoci e-novca. Uređaj se ponaša kao prepaid instrument na donosioca koji ne uključuje nužno bankovne račune u transakcijama.

 • Electronic payment instrument

  (bos. Instrument elektronskog plaćanja) - Krovni termin koji se koristi za opisivanje bilo kojeg fizičkog ili digitalnog instrumenta koji se koristi za obavljanje bezgotovinskih transakcija, olakšavajući kretanje sa bankovnog računa kupca na trgovčev račun. Često korišteni primjeri uključuju kreditne kartice, debitne kartice, direktna zaduženja, pružatelje usluga plaćanja (kao što je Paypal) i e-novčanike.

 • Electronic payment instrument scheme

  (bos. Šema instrumenata elektronskog plaćanja) - Skup formalnih, standardizovanih i zajedničkih pravila koja omogućavaju prijenos vrednosti između krajnjih korisnika putem instrumenata elektronskog plaćanja. Njime menadžuje organ upravljanja.

 • Encryption

  (bos. Enkripcija) - Tehnika automatskog šifriranja podataka u terminalu ili računaru prije nego što se podaci prenesu u svrhu sigurnosti/protiv prijevare.

 • End-to-End Encryption

  (bos. “Enkripcija od kraja do kraja”) - Neprekidna zaštita integriteta i povjerljivosti prenesenih podataka kodiranjem na početku i dekodiranjem na kraju transakcije.

 • End User

  (bos. Krajnji korisnik) - Fizičko ili pravno lice koje koristi instrument elektronskog plaćanja koji je regulisan šemom/aranžmanom za prenos vrednosti, u svojstvu platioca, primaoca plaćanja ili oboje.

 • Firewall

  - Hardver i/ili softver koji štiti mrežne resurse od neovlaštenog pristupa. Zaštitni zid dozvoljava ili odbija komunikaciju između računara ili mreža sa različitim nivoima bezbednosti na osnovu skupa pravila i drugih kriterijuma.

 • Hosting Provider

  (bos. Provajder hostinga) - nudi različite usluge trgovcima i drugim pružaocima usluga, gdje su podaci njihovih kupaca "hostovani" ili rezidentni na serverima provajdera. Uobičajene usluge uključuju zajednički prostor za više trgovaca na serveru, obezbjeđivanje namjenskog servera za jednog trgovca ili web aplikacije kao što je web stranica s opcijama „kolica za kupovinu“.

 • Issuing Bank

  (bos. Banka izdavalac) - Banka ili druga finansijska institucija koja klijentima izdaje sve vrste kartica (debitne, kreditne, prepaid, e-novac). Izrazi “Banka izdavalac kartice” i “Izdavatelj” se često koriste umjesto Banke izdavaoca.

 • Malware

  (bos. Zlonamjerni softver) - Zlonamjerni softver je dizajniran da se infiltrira u kompjuterski sistem kako bi ukrao podatke ili oštetio aplikacije ili operativni sistem. Takav softver obično ulazi u mrežu tokom mnogih poslovnih odobrenih aktivnosti, kao što su putem e-pošte ili pregledavanja web stranica. Primjeri zlonamjernog softvera uključuju viruse, crve, trojance (ili trojanske konje), špijunski softver, adware (softver dizajniran da izbacuje reklame na Vaš ekran) i rootkit-e (program koji trećem licu daje pristup tvom računaru).

 • Merchant Bank

  (bos. Banka trgovca) - Banka ili finansijska institucija koja obrađuje plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama u ime trgovaca. Takođe se naziva i “primalac” ili “banka preuzimalac”.

 • Mobile payment, m-payment

  (bos. Mobilno plaćanje, m-plaćanje) - Plaćanje u kojem se mobilni uređaj koristi barem za iniciranje naloga za plaćanje, a potencijalno i za prijenos sredstava.

 • Mobile Payment Acceptance

  (bos. Prihvatanje mobilnog plaćanja) - korištenje mobilnog uređaja za prihvatanje i obradu platnih transakcija. Mobilni uređaj je obično uparen sa komercijalno dostupnim dodatkom za čitač kartica.

 • Multi-Factor Authentication

  (bos. Višefaktorska autentifikacija) – Metoda za provjeru autentičnosti korisnika kada su provjerena dva ili više faktora. Ovi faktori uključuju nešto što korisnik ima (kao što je pametna kartica ili ključ), nešto što korisnik zna (kao što je lozinka, pristupna fraza ili PIN) ili nešto što korisnik ima ili radi (kao što su otisci prstiju, drugi oblici biometrije, itd.).

 • Net Payment

  (bos. Neto plaćanje) - Plaćanje trgovcu za prodajne mjenice sa manje kredita minus odgovarajuća naknada za popust.

 • Net Revenue

  (bos. Neto prihod) - Prihod umanjen za trošak razmjene (međubankarske naknade).

 • Net Settlement

  (bos. Neto poravnanje) - Namirenje, putem stvarnog transfera sredstava, neto efekta niza finansijskih transakcija koje uključuju klijente dvije ili više banaka.

 • Notification of Change

  (bos. Obavijest o promjeni) - Obavijest se dostavlja trgovcu iz banke ili druge finansijske institucije koja označava da je došlo do greške sa nekim informacijama o računu koje su dostavljene uz određenu transakciju. Obavijest o promjenama će uključivati ispravne informacije o računu.

 • Online card transaction

  (bos. Transakcija sa karticom na mreži) - Transakcija putem kartice koja je autorizovana nakon izričitog odobrenja izdavaoca u trenutku transakcije.

 • Online Payments

  (bos. Online plaćanja) – proces elektronske razmjene novca za plaćanje robe ili usluga, korištenjem interneta, kompjuterskih mreža i digitalno pohranjenih sistema vrijednosti.

 • P2P Payment

  (bos. P2P plaćanje) - peer-to-peer plaćanje (bos. klijent-klijentu plaćanje)

 • Payer

  (bos. Platilac) - Strana u platnoj transakciji koja izdaje nalog za plaćanje ili pristaje na prijenos sredstava primaocu plaćanja.

 • Payment

  (bos. Plaćanje) - U strogom smislu, plaćanje je transfer sredstava kojim se izvršava obaveza na strani platioca prema primaocu plaćanja. Međutim, u tehničkom ili statističkom smislu, često se koristi kao sinonim za „nalog za prijenos“.

 • Payment Application

  (bos. Aplikacija za plaćanje) – u vezi sa PA-DSS, softverskom aplikacijom koja pohranjuje, obrađuje ili prenosi podatke vlasnika kartice kao dio autorizacije ili poravnanja platnih transakcija.

 • Payment Application Vendor

  (bos. Dobavljač aplikacije za plaćanje) - Subjekt koji prodaje, distribuira ili licencira aplikaciju za plaćanje POS integratorima/preprodavcima za integraciju u sisteme plaćanja trgovaca, ili direktno trgovcima za vlastitu instalaciju i upotrebu.

 • Payment Card

  (bos. Platna kartica) - Platni instrument, koji se zasniva na pravilima kartične šeme, koji se koristi za podizanje ili postavljanje gotovine i/ili omogućavanje prijenosa vrijednosti na zahtjev platitelja (preko primaoca) ili primaoca plaćanja u odnosu na račun krajnjeg korisnika povezan s karticom.

 • Payment Gateway

  (bos. Payment Gateway) - Elektronski sistem koji trgovcima omogućava da podnose platne transakcije mrežama za obradu plaćanja. Ovaj sistem takođe daje trgovcima izveštaje o transakcijama, kao i usluge upravljanja i naplate.

 • Payment Order

  (bos. Nalog za plaćanje) - Instrukcija koju platilac ili primalac uplate šalje pružaocu platnih usluga i traži izvršenje platne transakcije.

 • Payment processor

  (bos. Procesor plaćanja) - Procesor plaćanja je kompanija koja upravlja procesom kartične transakcije, djelujući kao svojevrsni posrednik između banke i trgovca. Jednostavnije rečeno, procesor plaćanja prenosi informacije s kartice kupca u banku trgovca i banku kupca. Pod pretpostavkom da ima dovoljno sredstava, transakcija prolazi.

 • Payment service provider

  (bos. Pružalac platnih usluga - fizičko ili pravno lice koje pruža usluge (npr. izdavanje, sticanje, autorizacija transakcija, autentifikacija krajnjih korisnika) omogućavajući prijenos vrijednosti između krajnjih korisnika. Ovo također uključuje pružatelje usluga kripto-aktive kada pružaju usluge koje se odnose na digitalne tokene plaćanja.

 • Payment service user

  (bos. Korisnik platnih usluga) - fizičko ili pravno lice koje koristi platnu uslugu u svojstvu platioca, primaoca plaćanja ili oboje.

 • Payment System

  (bos. Sistem plaćanja) - Obuhvata cijeli proces za prihvatanje plaćanja karticama na maloprodajnoj lokaciji trgovca (uključujući trgovine/prodavnice i izloge za e-trgovinu) i može uključivati terminal za plaćanje, elektronsku kasu, druge uređaje ili sisteme povezane s terminalom za plaćanje (Na primjer, Wi-Fi za povezivanje ili PC koji se koristi za inventar), serveri sa komponentama e-trgovine kao što su stranice za plaćanje i veze sa bankom trgovca.

 • PIN - Personal Identification Number

  (bos. PIN - personalni identifikacioni broj) - Povjerljivi pojedinačni broj ili kod koji koristi korisnik kartice za autentifikaciju vlasništva kartice za transakcije na bankomatu ili POS terminalu.

 • PIN Authorization Request

  (bos. Zahtjev za autorizaciju PIN-a) - Procedura koja omogućava izdavaocu da potvrdi identitet vlasnika kartice upoređivanjem PIN-a sa brojevima računa.

 • PIN Verification

  (bos. Verifikacija PIN-a) - Postupak koji se koristi u ime izdavaoca kartice ili on sam koristi za provjeru identifikacije imaoca (cardholder) kartice kao rezultat korištenja PIN-a po prijemu zahtjeva za transakciju.

 • Receipt

  (bos. Potvrda) - štampani opis transakcije koja se dogodila na prodajnom mjestu, koji sadrži najmanje: datum, naziv/lokaciju trgovca, broj primarnog računa, vrstu računa kojem se pristupa, iznos, referentni broj i šifru akcije.

 • Receiver

  (bos. Primalac) - Pojedinac, kompanija ili institucija koja je dala odobrenje inicijatoru da izvrši povraćaj sredstava ili naplati transakciju na njihov bankovni račun.

 • Retailer

  (bos. Trgovac u maloprodaji ) - U uslovima e-trgovine, svako preduzeće koje prihvata kreditne ili debitne kartice, alternativne načine plaćanja ili digitalne novčanike kao izvor plaćanja. Trgovac u maloprodaja je strana koja nudi robu na prodaju ili pruža usluge u zamjenu za plaćanje.

 • Secure Payment Page

  (bos. Sigurna stranica za plaćanje) – Sigurna stranica za plaćanje uvjerava potrošače da su njihove informacije o plaćanju šifrirane radi privatnosti i integriteta podataka prije nego što se pošalju putem Interneta. Ova stranica se obično identificira po "s" u https:// (umjesto http://). Provajderi prolaza za plaćanje omogućavaju ovu neophodnu vezu za e-trgovinu tako što hostuju softver za prolaz za plaćanje i pojedinačne bezbjedne stranice za plaćanje na sopstvenim serverima.

 • Security Code

  (bos. Sigurnosni kod) - trocifrena ili četverocifrena vrijednost odštampana na prednjoj ili zadnjoj pločici za potpis platne kartice. Ovaj kod je jedinstveno povezan sa pojedinačnom karticom i koristi se kao dodatna provjera kako bi se osiguralo da je kartica u posjedu legitimnog vlasnika kartice, obično tokom transakcije kada kartica nije prisutna. Naziva se i sigurnosnim kodom kartice.

 • Service Provider

  (bos. Pružalac usluga) - Poslovni subjekt koji pruža razne usluge trgovcima. Tipično, ovi entiteti pohranjuju, obrađuju ili prenose podatke o karticama u ime drugog entiteta (kao što je trgovac) ILI su upravljani provajderi usluga koji pružaju upravljane zaštitne zidove, otkrivanje upada, hosting i druge IT usluge. Nazivaju se i "dobavljačem".

 • Seller or Online Seller

  (bos. Prodavač ili prodavač na mreži) – pojedinac ili tvrtka koja prodaje proizvode ili usluge i može prihvatiti plaćanje za proizvode i usluge putem računa Prodavača.

 • Shopping Cart Software

  (bos. Softver za korpe za kupovinu) - Softver za korpe za kupovinu omogućava vlasniku kartice da odabere artikle iz online prodavnice i stavi ih u virtuelnu korpu za kupovinu ili korpu za kupovinu. Korpa za kupovinu pamti koji su artikli odabrani dok vlasnik kartice pregledava druge artikle u virtuelnom izlogu, održava tekući ukupni iznos i može izračunati poreze i dostavu. Artikli u korpi se na kraju naručuju ako korisnik kartice izabere.

 • Transaction

  (bos. Transakcija) - Svaki događaj koji uzrokuje promjenu u finansijskom položaju ili neto vrijednosti organizacije, kao rezultat normalne aktivnosti. Predujam sredstava, kupovina robe kod maloprodaje ili kada zajmoprimac aktivira revolving kreditnu liniju. Radnje na depozitnom računu obavljaju se na zahtjev vlasnika računa. Jedan primjer transakcije je proces koji se odvija kada korisnik kartice izvrši kupovinu kreditnom karticom.

 • Transaction Date

  (bos. Datum transakcije) - stvarni datum na koji se transakcija dogodila. Koristi se za evidentiranje i praćenje transakcija.

 • Transaction Fees

  (bos. Transakcione naknade) - troškovi usluga koji se naplaćuju trgovcu na osnovu transakcije.

 • Transaction ID, Trans ID

  (bos. ID transakcije) – svakoj transakciji u sistemu se dodjeljuje jedinstveni ID transakcije. Ovaj ID se može koristiti za sortiranje ili identifikaciju specifičnih transakcija unutar sistema.

 • Transaction Status

  (bos. Status transakcije) - Svaka transakcija unutar sistema dobija jedinstvenu statusnu vrijednost koja ukazuje na trenutno stanje obrade. Status transakcije pruža sažete informacije o stanju i naknadnim radnjama koje se mogu izvršiti nad transakcijom. Sljedeće vrijednosti se mogu pojaviti u polju statusa transakcije: Ovlašteno/ Zauzimanje na čekanju, Zarobljeno/Podmirenje na čekanju, Kredit/ Podmirenje na čekanju, Odbijeno, Poništeno, Kreditirano, Opšta greška, Greška u komunikaciji, Podmireno uspješno, U pregledu, Pregled nije uspio.

 • Transaction Type

  (bos. Vrsta transakcije) - Ova vrijednost označava vrstu unesene transakcije i radnje koje mogu biti povezane s transakcijom.

 • Unencrypted Data

  (bos. Nešifrirani podaci) - Bilo koji podatak koji je čitljiv bez potrebe za prvo dešifriranjem. Nazivaju se i podaci "plaintext" i "clear text".

 • Vendor

  (bos. Dobavljač) - Poslovni subjekt koji opskrbljuje trgovca proizvodom ili uslugom potrebnim za obavljanje poslova. Tamo gdje se nude usluge, dobavljač se može smatrati pružaocem usluga i može zahtijevati pristup fizičkim lokacijama ili kompjuterskim sistemima unutar okruženja trgovca koji bi mogli utjecati na sigurnost podataka o kartici.

 • Verified by Visa®

  (bos. Verificirano od strane Vise®) - Ovo je program koji nudi Visa za povećanje sigurnosti i smanjenje prevara u kupovinama koje se iniciraju putem interneta. Jedan od 3-D Secure (bos. 3-D Sigurnih) protokola. Web stranica trgovca se povezuje s Visom kako bi dobila navedena polja u trenutku kupovine. Ove vrijednosti se zatim šalju sa zahtjevom za autorizaciju kako bi se potvrdilo da se radi o autentičnoj kupovini vlasnika kartice.

 • Virtual Payment Terminal

  (bos. Virtuelni terminal za plaćanje) – pristup: web stranici preuzimača, procesora ili pružatelja usluga treće strane za autorizaciju transakcija platnim karticama - baziran na web pretraživaču. Za razliku od fizičkih terminala, virtualni terminali za plaćanje ne čitaju podatke direktno s platne kartice. Trgovac ručno unosi podatke o platnoj kartici putem sigurno povezanog web pretraživača. Budući da se transakcije platnim karticama unose ručno, virtualni terminali za plaćanje se obično koriste umjesto fizičkih terminala u trgovačkim okruženjima s malim obimom transakcija.

 • Virtual Private Network - VPN

  (bos. Virtuelna privatna mreža) – VPN se sastoji od virtuelnih kola unutar veće mreže, kao što je Internet, umesto direktnih veza fizičkim žicama. Krajnje tačke VPN-a „tuneliraju“ kroz veću mrežu, što se radi za stvaranje privatne, sigurne veze.

 • 3-D Secure

  (bos. 3-D Sigurno) – naziv za grupu protokola dizajniranih kao dodatni sigurnosni sloj za online transakcije kreditnim i debitnim karticama. Svaka od glavnih kreditnih kartica ima svoju verziju 3-D Secure protokola.