Modul 5

Dostava

U Bosni i Hercegovini djeluje 14 registrovanih poštanskih kompanija koji su u nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela u oblasti poštanskih usluga, Agencije za poštanske usluge BiH. Od svih njih, 11 poštanskih kompanija, pored teritorije BiH pokriva i inostranstvo. .

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo na univerzalnu uslugu koja se pruža sa unaprijed određenim levelom kvaliteta po pristupačnim cijenama na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine za sve korisnike bez diskriminacije. Ali među 14 registrovanih pružatelja poštanskih usluga ne mogu svi ponuditi svaki aspekt takvih univerzalnih usluga. Samo 3 poštanske usluge u javnom vlasništvu uključuju sve aspekte Univerzalne usluge i zakonom su obavezne da obezbjede pristupačne cijene i kvalitetu za sve korisnike shodno Zakonu o poštanskim uslugama.

UNIVERZALNA POŠTANSKA USLUGA UKLJUČUJE:

Univerzalne poštanske usluge obuhvaćaju prijem, otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu:

 • pismonosnih pošiljaka mase do 2 kg;
 • paketskih pošiljaka mase do 31,5 kg; u Republici Srpskoj 20 kg
 • poštanskih uputnica; u Republici Srpskoj i isplate novčani doznaka na kućnu adresu, te elektronske forme uputnica
 • direktne pošte
 • Poštanskim i telegrafskih saopštenja
 • preporučenih i vrijednosnih pošiljaka
 • sekograma do 7 kg.

Univerzalna poštanska usluga se osigurava svakog radnog dana najmanje pet dana u sedmici, osim pod uslovima i prilikama koje su poštanskim propisima definirane kao vanredne.

OBAVEZE POŠILJAOCA

Pošiljalac pošiljke je odgovoran za:

 • unutrašnje pakovanje poštanske pošiljke u granicama utvrđenim Općim uvjetima i pravilnikom koje možete također naći na web stranci
 • da naznači stvarnu vrijednost sadržaja pošiljke označene vrijednosti
 • za sve štete nastale njegovom otpremom drugim poštanskim pošiljkama, imovini i objektima davatelja poštanskih usluga zbog neodgovarajućeg pakovanja ili ako se dokaže namjera, nehat i krivnja za uzrokovanje štete
POTRAŽIVANJA NA EVENTUALNE ŠTETE POŠILJKE

Pružaoci poštanskih usluga odgovorni su za štetu nanesenu preporučenoj pošti, pošti označene vrijednosti i paketima u slučaju:

 • gubitak, krađu, oštećenje ili bilo koje umanjenje pošiljke i
 • prekoračenje roka isporuke

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo traženja naknade štete podnošenjem pisanog zahtjeva operateru poštanskog prometa.

Kako daljnii proces izgleda?

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja primatelj reklamaciju podnosi odmah pri uručenju pošiljke kada se načinjava i sam zapisnik o neispravnosti dostavljenog. Reklamacija se može podnijeti i dan kasnije ali samo ako se može dokazati da je oštećenje ili umanjenje nije nastalo nakon uručenja pošiljke.

Za slučajeve kada korisnik poštanske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem reklamacija se može podnijeti u roku od 6 mjeseci. Za područje Republike Srpske rok je nešto kraći – 3 mjeseca kada govorimo o unutrašnjem prometu.

Rok za odgovor poštanskog operatera na ovu pritužbu jeste 30 dana ili za područje Republike Srpske taj period se produžuje na 2 mjeseca za međunarodni saobraćaj.

U slučaju kada poštanski operater ne odgovori u rokovima ili odgovori negativno na zahtjev, sljedeći korak bi mogao biti podnošenje prijave Agenciji za poštanski promet BiH ili podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Ako poštanski operator odgovara za gubitak ili prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljki u unutrašnjem ili vanjsokm prometu visina odštete varira zavisno od tipa pošiljke, te je najbolje konsultovati Zakon.